Peruskurssi johdattelee myyjänvastuun alkeisiin. Kurssi on tarkoitettu oppijalle, joka on aloittamassa opiskeluaan kuluttajansuojasta elinkeinonharjoittajan näkökulmasta.

Kurssilla oppija hahmottaa kuluttajakaupan toimintaympäristön ja oppii tarvittavaa kuluttajansuojan käsitteistöä.  


Tämä kurssi on tarkoitettu yrityksille ja elinkeinoharjoittajille. Kurssilla opit, mikä on yrityksen vastuu vaikuttajan kanssa tehtävässä yhteistyössä ja kuinka kaupallisesta yhteistyöstä pitää kuluttajansuojalain mukaan kertoa oikein.

 Jatkokurssi on tarkoitettu oppijalle, jolla on hankittuna peruskurssitason tiedot kuluttajansuojasta elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. 

Kurssilla harjoitellaan kuluttajalainsäädännön mukaisten vastuiden noudattamista. 

  

  Toimivan asiakaspalvelun järjestäminen on sekä hyvän asiakassuhteen lähtökohta että tärkeää yrityksen lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Koska elinkeinonharjoittajan on asianmukaisesti toimiakseen huolehdittava, että kuluttaja voi asiakassuhteessaan käyttää tehokkaasti lakisääteisiä oikeuksiaan, on asiakaspalvelun toimittava sujuvasti.  

Tällä kurssilla kerrotaan, mitä toimiva asiakaspalvelu tarkoittaa ja mitä tulee huomioida sen järjestämisessä.


Tämä kurssi on tarkoitettu työkaluksi verkkokaupoille sekä verkkokauppaa perustaville yrittäjille ja elinkeinoharjoittajille. Kurssi syventää myyjänvastuun perus- ja jatkokurssilla oppimaasi verkkokaupasta.

Kurssi on tarkoitettu kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville henkilöille johdosta hankintavirkamiehiin sekä sisäiseen valvontaan. Kurssi sisältää suositeltavia toimintaohjeita hankintayksiköille siitä, miten toimia, jos hankintayksikkö havaitsee kartelliin viittaavaa tarjouskäyttäytymistä.  

Tämä kurssi on tarkoitettu työkaluksi verkkokaupoille. Verkkokauppasivuston toteutuksessa on otettava huomioon yrityksen tiedonantovelvollisuus. Nämä ohjeet on suunniteltu yleisimpiin tilanteisiin, joissa verkkokauppiaan pitää arvioida, mitä tietoja kuluttajalle on missäkin vaiheessa annettava.

Tälle kurssille koottujen ohjeiden tarkoituksena on

  • auttaa verkkokauppoja varmistamaan, että laissa vaaditut tilausta koskevat tiedot on annettu kuluttajalle
  • vähentää puutteellisista tiedoista aiheutuvia reklamaatioita
  • lisätä luottamusta verkkokauppoihin.