• 2. Tava­raa tai palve­lua koske­vat tie­dot

  • Tuotetta ja hintaa koskevat tiedot

   Kerro riittävät tiedot ostopäätöstä varten. Monimutkaisen tuotteen tai palvelun ominaisuuksista on kerrottava tarkemmat tiedot kuin yksinkertaisesta tuotteesta. Verkkokaupan on sijoitettava kaikki tuotetta koskevat tiedot tuotekuvan läheisyyteen tai niin, että kuluttaja huomaa ne etsimättä. 

   📝 Paina ✔️- merkkejä kuvasta ja lue lisää mitä tuotteesta on kerrottava kuluttajalle.


   Kokonaishinta

   Kerro tavaran tai palvelun kokonaishinta veroineen. Jos täsmällistä hintaa ei voi laskea etukäteen, kerro hinnan määräytymisen perusteet.

   Jos tavaran tai palvelun hinta on määritelty yksilöllisesti automaattisen päätöksenteon perusteella, on kuluttajalle annettava tästä tietoa.

   Kokonaishinnassa täytyy ilmoittaa tuotteen hinnan lisäksi myös toimituskulut. Jos toimituskulut eivät sisälly tuotteen hintaan, kerro mahdollisista toimikuluista tai vähintään se, että tuotteen hintaan lisätään vielä toimituskulut.

   Hinnan merkitsemisessä on huomioitava myös yksikköhinnan ilmoittamista koskevat vaatimukset.

   Huomioi lisäksi sopimusten hinnan ilmoittamisessa seuraava:

   Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa on ilmoitettava kokonaiskustannukset kuukausittain ja laskutusjaksolta. Jos kokonaiskustannuksia ei voida kohtuudella laskea etukäteen, on ilmoitettava niiden laskutapa.

   Toistaiseksi voimassa olevissa tai toistuvia suorituksia sisältävissä sopimuksissa on kerrottava laskutusjakson kokonaiskustannukset.

   ✔️ Jos kyse on esimerkiksi puolivuosittain laskutettavasta sopimuksesta, ilmoita laskutusjakson kokonaishinta, esimerkiksi lehtitilaus tai sähkösopimus.

   ✔️ Jos kyseessä on kiinteähintainen sopimus, kerro kokonaiskustannukset kuukausittain ja laskutusjaksolta.

   ❗ Markkinoitaessa sopimusta määräajaksi kokonaishintana on ilmoitettava hinta koko määräajalta, esimerkiksi 12 kuukaudelta.

  • Sopimuksen kesto ja sen päättämistä koskevat tiedot


   Sopimus voi olla niin kutsuttu kertasopimus tai pitkäaikainen sopimus.

   ✔️Tyypillinen kertasopimus on esimerkiksi verkkokauppaostos, jossa kuluttaja tilaa kertaalleen yhden tuotteen.

   ✔️Pitkäkestoinen sopimus on taas voimassa jonkin tietyn ajanjakson. Pitkäkestoinen sopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jolloin sopimus jatkuu, kunnes se irtisanotaan.  Tällöin sopimus päättyy sopimuksessa määritellyn irtisanomisajan kuluttua.

   ✔️Myös määräaikainen sopimus on pitkäkestoinen sopimus. Määräaikainen sopimus päättyy tietyn määräajan (esimerkiksi 12 kuukauden) kuluttua loppuun ilman erillistä irtisanomista. Määräaikaisena tehty sopimus voi myös muuttua määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaisesta sopimuksesta on kerrottava määräajan kesto. Jos sopimusta jatketaan automaattisesti, on kerrottava määräaikaisen sopimusjakson kesto ja irtisanomista koskevat ehdot, kuten irtisanomisaika ja mahdolliset irtisanomisperusteet.

   ✔️Kun kyse on toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta 
   Jos sopimus on voimassa toistaiseksi, on kerrottava irtisanomista koskevat ehdot, kuten irtisanomisaika ja mahdolliset irtisanomisperusteet. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika ei saa olla kohtuuttoman pitkä. Irtisanomisajan pituus voi olla esimerkiksi kaksi viikkoa ja pisimmillään yksi kuukausi.


  • Kerrataan


   ✏️Annettavat tiedot riippuvat osin siitä, onko kyseessä kertasopimus vai pitkäkestoinen sopimus. Kerrataan vielä sopimuksiin liittyvät asiat katsomalla kääntökortit.